Home General Knowledge OFFICERS UNDER GOVERNMENT OF INDIA
OFFICERS UNDER GOVERNMENT OF INDIA
Tuesday, 27 December 2011 06:51

PRESIDENT OF INDIA

Dr. Rajendra Prasad

1950-1962

Dr. S. Radhakrishnan

1962-1967

Dr. Zakir Hussain

1967-1969 (Died)

Varahagiri Venkata Giri

1969-1969 (Acting)

Justice Md. Hidayatullah

1969-1969 (Acting)

Varahagiri Venkata Giri

1969-1974

Fakhruddin Ali Ahmed

1974-1977 (Died)

B.D. Jatti

1977-1977 (Acting)

Neelam Sanjiva Reddy

1977-1982

Giani Zail Singh

1982-1987

R. Venkataraman

1987-1992

Dr. Shankar Dayal Sharma

1992-1997

K.R. Narayanan

1997-2002

Dr. A.P.J. Abdul Kalam

2002-2007

Smt. Pratibha Devi Singh Patil

2007 (Till Date)

VICE-PRESIDENTS OF INDIA

Dr. S. Radhakrishnan

1952-1962

Dr. Zakir Hussain

1962-1967

Varahagiri Venkata Giri

1967-1969

Gopal Swarup Pathak

1969-1974

B.D. Jatti

1974-1979

Justice Md. Hidayatullah

1979-1984

R. Venkataraman

1984-1987

Dr. Shanker Dayal Sharma

1987-1992

K.R. Narayanan

1992-1997

Krishan Kant

1997-2002 (Died)

Bhairon Singh Shekhawat

2002-2007

Md. Hamid Ansari

2007 (Till Date)

PRIME MINISTERS OF INDIA

Jawaharlal Nehru

1947-1964 (Died)

Gulzari Lal Nanda

1964-1964 (Acting)

Lal Bahadur Shastri

1964-1966 (Died)

Gulzari Lal Nanda

1966-1966 (Acting)

Indira Gandhi

1966-1977

Morarji Desai

1977-1979

Charan Singh

1979-1980

Indira Gandhi

1980-1984 (Died)

Rajiv Gandhi

1984-1989

V.P. Singh

1989-1990

Chandra Shekhar

1990-1991

P.V.Narasimha Rao

1991-1996

Atal Bihari Vajpayee

1996-1996 (For 16 Days)

H.D. Deve Gowda

1996-1998

I.K. Gujaral

1997-1998

Atal Bihari Vajapayee

1998-1999

Atal Bihari Vajapayee

1999-2004

Dr. Manmohan Singh

2004-2009

Dr. Manmohan Singh

2009 Till Date

DEPUTY PRIME MINISTERS OF INDIA

Sardar Patel

1947-1950

Morarji Desai

1967-1969

Charan Singh & Jagjivan Ram (jointly)

1979-1979

Y.B. Chavan

1979-1980

Devi Lal

1989-1990

Devi Lal

1990-1991

L.K. Advani

2002-2004

FINANCE MINISTERS OF INDIA

R.K. Shanmukham Chetty

1947-1949

John Mathai

1949-1951

C.D. Deshmukh

1951-1957

T.T. Krishnamachari

1957-1958

Jawaharlal Nehru

1958-1959

Morarji Desai

1959-1964

T.T. Krishnamachari

1964-1966

Sachindra Chowdhary

1966-1967

Morarji Desai

1967-1970

Indira Gandhi

1970-1971

Y.B. Chavan

1971-1975

C. Subramaniam

1975-1977

H.M. Patel

1977-1978

Charan Singh

1979-1980

R. Venkataraman

1980-1982

Pranab Mukherjee

1982-1985

V.P. Singh

1985-1987

N.D. Tiwari

1988-1989

S.B. Chavan

1989-1990

Madhu Dandavate

1990-1991

Yashwant Sinha

1991-1991

Manmohan Singh

1991-1996

P. Chidambaram

1996-1998

Yashwant Sinha

1998-2002

Jaswant Singh

2002-2004

P. Chidambaram

2004-2008

Pranab Mukherjee

2009 – till date

SPEAKERS OF THE LOK SABHA

G.V. Mavalankar

1952-1956 (Died)

M.A. Ayyangar

1956-1962

Hukam Singh

1962-1967

Neelam Sanjiva Reddy

1967-1969 (Resigned)

Gurdial Singh Dhillon

1969-1975 (Resigned)

Bali Ram Bhagat

1976-1977

Neelam Sanjiva Reddy

1977-1977 (Resigned)

K.S. Hegde

1977-1980

Balram Jakhar

1980-1989

Rabi Ray

1989-1991

Shivraj Patil

1991-1996

P.A. Sangma

1996-1998

G.M.C. Balayogi

1998-2002 (Died)

Manohar Joshi

2002-2004

Somnath Chatterjee

2004-2009

Ms. Meira Kumar

2009 – till date

CHIEF JUSTICE OF INDIA

Hiralal J. Kania

1950-1951

M. Patanjali Sastri

1951-1954

M.C. Mahajan

1954-1954

B.K. Mukherjee

1954-1956

S.R. Das

1956-1959

B.P. Sinha

1959-1964

P.B. Gajendragadkar

1964-1966

A.K. Sarkar

1966-1966

K. Subba Rao

1966-1967

K.N. Wanchoo

1967-1968

M. Hidayatullah

1968-1970

J.C. Shah

1970-1971

S.M. Sikri

1971-1973

A.N. Ray

1973-1977

M.H. Beg

1977-1978

Y.V. Chandrachud

1978-1985

P.N. Bhagwati

1985-1986

R.S. Pathak

1986-1989

E.S. Venkataramaiah

1989-1989

S. Mukherjee

1989-1990

Ranganath Mishra

1990-1991

K.N. Singh

1991-1992

M.H. Kania

1991-1992

L.M. Sharma

1992-1993

M.N. Venkatachalaiah

1993-1994

A.M. Ahmadi

1994-1997

J.S. Verma

1997-1998

M.M. Punchhi

1998-1998

A. S. Anand

1998-2001

S.P. Bharucha

2001-2002

B.N. Kripal

2002-2002

G.B. Pattanaik

2002-2002

V.N. Khare

2002-2004

S. Rajendra Babu

2004-2005

R.C. Lahoti

2004-2005

Y.K. Sabharwal

2005-2005

K.G. Balakrishnan

2007-2010

S.H. Kapadia

2010 – till date

CHIEF ELECTION COMMISSIONERS OF INDIA

Sukumar Sen

1950-1958

K.V.K. Sundaram

1958-1967

S.P. Sen Verma

1967-1972

Dr. Nagendra Singh

1972-1973

T. Swaminathan

1973-1977

S.L. Shakdhar

1977-1982

R.K. Trivedi

1982-1985

R.V.S. Peri Sastri

1986-1990

Smt. V.S. Rama Devi

1990-1990

T.N. Seshan

1990-1996

M.S. Gill

1996-2001

J.M. Lyngdoh

2001-2004

T.S. Krishna Murthy

2004-2005

B.B. Tandon

2005-2006

N. Gopalaswamy

2006-2009

Naveen Chawla

2009 – till date

CHAIRMAN OF THE U.P.S.C.

Sir Ross Barker

1926-1932

Sir David Petrie

1932-1936

Sir Eyre Gorden

1937-1942

Sir F.W. Robertson

1942-1947

H.K. Kripalani

1947-1949

R.N. Banerjee

1949-1955

N. Govindarajan

1955-1955

V.S. Hejmadi

1955-1961

B.N. Jha

1961-1967

K.R. Damle

1967-1971

R.C.S. Sarkar

1971-1973

Dr. A.R. Kidwai

1973-1979

Dr. M.L. Shahare

1979-1985

H.K.L. Capoor

1985-1990

J.P. Gupta

1990-1992

Smt. R.M. Bathew (Kharbuli)

1992-1996

S.J.S. Chhatwal

1996-1996

J.M. Qureshi

1996-1998

Surinder Nath

1998-2002

P.C. Hota

2002-2003

Mata Prasad

2003-2005

Dr. S.R. Hashim

2005-2006

Gurbachan Jagat

2006-2007

Subir Dutta

2007-2008

D.P. Agarwal

2008 – till date

COMPTROLLER AND AUDITOR GENERALS OF INDIA

V. Narhari Rao

1948-1954

A.K. Chanda

1954-1960

SH. A.K. Roy

1960-1966

S. Ranganathan

1966-1972

A. Bakshi

1972-1984

Gian Prakash

1978-1994

T.N. Chaturvedi

1984-1990

C.G. Somiah

1990-1996

V.K. Shunglu

1996-2002

V.N. Kaul

2002-2008

Vinod Rai

2008 – till date

ATTORNEY-GENERALS OF INDIA

M.C. Setalved

1950-1963

C.K. Daphtary

1963-1968

Niren De

1968-1977

S.V. Gupte

1977-1979

L.N. Sinha

1979-1983

K. Parasaran

1983-1989

Soli J. Sorabjee

1989-1990

G. Ramaswamy

1990-1992

Milon K. Banerjee

1992-1996

Ashok K. Desai

1996-1998

Soli J. Sorabjee

1998-2004

Milon K. Banerjee

2004-2009

Goolam E. Vahanvati

2009 – till date

GOVERNORS OF RESERVE BANK OF INDIA

Sir Oshorne Smith

1935-1937

Sir James Taylor

1937-1943

Sir C.D. Deshmukh

1943-1949

Sir Benegal Rama Rau

1949-1957

K.G. Ambegaonkar

1957-1957

H.V.R. Lengar

1957-1962

P.C. Bhattacharya

1962-1967

L.K. Jha

1967-1970

B.N. Adarkar

1970-1970

S. Jagannathan

1970-1975

N.C. Sen Gupta

1975-1975

K.R. Puri

1975-1977

M. Narasimham

1977-1977

Dr. I.G. Patel

1977-1982

Dr. Manmohan Singh

1982-1985

A. Ghosh

1985-1985

R.N. Malhotra

1985-1985

S. Venkitaramanan

1990-1992

Dr. C. Rangarajan

1992-1997

Dr. Bimal Jalan

1997-2003

Dr. Y.V. Reddy

2003-2008

Dr. D. Subba Rao

2008 – till date

COMMANDERS-in-CHIEF

General Sir Roy Bucher

1948-1949

General K.M. Cariappa

1949-1953

General Maharaja Rajendra Sinhji

1953-1955

CHIEFS OF ARMY STAFF

General Maharaj Rajendra Sinhji

1955-1955

General S.M. Sriganesh

1955-1957

General K.S.Thimayya

1957-1961

General R.N. Thapar

1961-1962

General J.N. Choudhuri

1962-1966

General P.P. Kumaramangalam

1966-1969

General S.H.F.J. Manekshaw

1969-1972

General S.H.F.J. Manekshaw

1973-1973

General G.G. Bewoor

1973-1975

General T.N. Raina

1975-1978

General O.P. Malhotra

1978-1981

General K.V. Krishna Rao

1981-1983

General A.S. Vaidya

1983-1986

General K. Sunderji

1986-1988

General V.N. Sharma

1988-1990

General S.F. Rodrigues

1990-1993

General B.C. Joshi

1993-1994

General S. Padmanabhan

2000-2002

General N.C. Vij

2003-2005

General J.J. Singh

2005-2007

General Deepak Kapoor

2007-2010

General V.K. Singh

2010 – till date

CHIEF OF NAVAL STAFF

Rear Admiral - ?

1947-1948

Admiral Sir Edward Parry

1948-1951

Admiral Sir Mark Pizey

1951-1955

Vice Admiral Sir Stephen Carlill

1955-1958

Vice Admiral R.C. Khatri

1958-1962

Vice Admiral B.S. Soman

1962-1966

Admiral A.K. Chatterjee

1966-1970

Admiral S.M. Nanda

1970-1973

Admiral S.N. Kohli

1973-1976

Admiral J.L. Cursetji

1976-1979

Admiral R.L. Pereira

1979-1982

Admiral O.S. Dawson

1982-1984

Admiral R.H. Tahilliani

1984-1987

Admiral J.G. Nadkami

1987-1990

Admiral Ramdas

1990-1993

Admiral V.S. Shekhawat

1993-1996

Admiral Vishnu Bhagwat

1996-1998

Admiral Sushil Kumar

1998-2001

Admiral Madhvendra Singh

2001-2004

Admiral Arun Prakash

2004-2006

Admiral Suresh Mehta

2006-2009

Admiral Nirmal Kumar Verma

2009 – till date

CHIEFS OF AIR STAFF

Air Marshal Sir Thomas Elmhirst

1947-1950

Air Marshal Sir Ronald Chapman

1950-1951

Air Marshal Sir Gerald Gibbs

1951-1954

Air Marshal S. Mukherjee

1954-1960

Air Marshal A.M. Engineer

1960-1964

Air Chief Marshal Arjan Singh

1964-1969

Air Chief Marshal P.C. Lal

1969-1973

Air Chief Marshal O.P. Mehra

1973-1976

Air Chief Marshal H. Moolgavkar

1976-1978

Air Chief Marshal I.H. Latif

1978-1981

Air Chief Marshal Dilbagh Singh

1981-1984

Air Chief Marshal L.M. Katre

1984-1985

Air Chief Marshal D.A. La Fontaine

1985-1988

Air Chief Marshal S.K. Mehra

1988-1991

Air Chief Marshal N.C. Suri

1991-1993

Air Chief Marshal S.K. Kaul

1993-1995

Air Chief Marshal S.K. Sareen

1996-1998

Air Chief Marshal A.Y. Tipnis

1999-2001

Air Chief Marshal S. Krishnaswamy

2001-2004

Air Chief Marshal S.P. Tyagi

2004-2007

Air Chief Marshal Fali H. Major

2007-2009

Air Chief Marshal Pradeep Vasant Naik

2009 – till date